GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Tímto dokumentem Vás v souladu obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)  a v souladu se souvisejícími právními předpisy informujeme o tom, jak osobní údaje zpracováváme a o Vašich právech týkajících se jejich zpracování.

 

Správce osobních údajů

 

KAMEL, s.r.o.

Dolní Libchavy 142, 561 16 Libchavy

IČO 25256297

dále jen „správce“.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu o ochraně osobních údajů.

 

Právní důvody zpracování

 

Osobní údaje zpracováváme pokud je splněn jeden z následujících právních důvodů:

*   na základě Vámi uděleného souhlasu pro jeden či více konkrétních účelů

*   zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

*   zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

*   zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

*   zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

*   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

Naším oprávněným zájmem je i poskytování nabídky služeb a zboží našim zákazníků a o této skutečnosti informovat zákazníky v zájmu zlepšování obchodních vztahů.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

 

Osobní údaje jsou předávány v nezbytném rozsahu následujícím příjemcům:

*   subdodavatelé, pokud je to nutné k plnění smlouvy,

*   poskytovatelé dopravních a přepravních služeb,

*   státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

 

Účely zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to za účelem:

*   účely uvedené v souhlasu subjektu údajů,

*   jednání o smluvním vztahu a  plnění smlouvy,

*   ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob,

*   archivnictví vedené na základě platného zákona,

*   plnění zákonných povinností ze strany správce,

*   výběrová řízení na volná pracovní místa.

 

Detailní informace o jednotlivých zpracováních získáte na adrese správce.

 

Doba zpracování osobních údajů

 

*   dle lhůt uvedenými v příslušných smlouvách,

*   dle lhůt  ve spisovém a skartačním řádu správce,

*   dle lhůt příslušných právních předpisů a dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu nebo z příslušných právních předpisů,

*   po dobu uvedenou v souhlasu se zpracování, popřípadě do doby, než bude takový souhlas odvolán.

 

Informace o právech subjektu údajů

 

Jako subjekt údajů se můžete obrátit na naši společnost kdykoliv s oznámením k výkonu Vašich práv v souvislosti s GDPR:

*   právo obdržet informace o zpracování osobních údajů a jejich kopii (právo na přístup dle čl. 15 GDPR),

*   právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo jejich doplnění (právo na opravu dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR),

*   právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě jejich předání jiným správcům informovat je o uplatněném právu na výmaz (právo na výmaz dle čl. 17 GDPR),

*   právo na omezení zpracování osobních údajů (právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR),

*   právo získat osobní údaje subjektu údajů a případně požádat o jejich předání jinému správci osobních údajů (právo na přenositelnost dle čl. 20 GDPR),

*   právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (právo na námitku dle čl. 21 GDPR),

*   právo odvolat udělený souhlas (právo odvolat souhlas),

*   právo podat stížnost u dozorového orgánu (právo podat stížnost).

 

Požadavek na výkon práv můžete podat písemně na adresu sídla správce nebo elektronicky na email správce a to v takové formě, aby Vás bylo možno jednoznačně identifikovat jako subjekt údajů.

Pokud správce obdrží žádost o výkon práva subjektu  dle výše uvedených, bude žadatele informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by správce neprovedl opatření ve smyslu výkonu práva subjektu údajů, o která je žádáno, bude žadatele nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření informovat.

 

Internetové stránky správce: www.kamel.cz

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Copyright © 2016 KAMEL.cz all rights reserved | Site Map